Huddle Modular Medium

Huddle Modular Medium

Features

Specifications

Huddle Modular Medium

height 114, width 65, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMMS/FBMMSBK/FB
CMMS/FCMMSBK/FC
DMMS/FDMMSBK/FD
EMMS/FEMMSBK/FE
FMMS/FFMMSBK/FF
GMMS/FGMMSBK/FG
HMMS/FHMMSBK/FH
IMMS/FIMMSBK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 130, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMMD/FBMMDBK/FB
CMMD/FCMMDBK/FC
DMMD/FDMMDBK/FD
EMMD/FEMMDBK/FE
FMMD/FFMMDBK/FF
GMMD/FGMMDBK/FG
HMMD/FHMMDBK/FH
IMMD/FIMMDBK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 68, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMML/FBMMLBK/FB
CMML/FCMMLBK/FC
DMML/FDMMLBK/FD
EMML/FEMMLBK/FE
FMML/FFMMLBK/FF
GMML/FGMMLBK/FG
HMML/FHMMLBK/FH
IMML/FIMMLBK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 68, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMMR/FBMMRBK/FB
CMMR/FCMMRBK/FC
DMMR/FDMMRBK/FD
EMMR/FEMMRBK/FE
FMMR/FFMMRBK/FF
GMMR/FGMMRBK/FG
HMMR/FHMMRBK/FH
IMMR/FIMMRBK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 76, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMMC/FBMMCBK/FB
CMMC/FCMMCBK/FC
DMMC/FDMMCBK/FD
EMMC/FEMMCBK/FE
FMMC/FFMMCBK/FF
GMMC/FGMMCBK/FG
HMMC/FHMMCBK/FH
IMMC/FIMMCBK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 102, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMM45/FBMM45BK/FB
CMM45/FCMM45BK/FC
DMM45/FDMM45BK/FD
EMM45/FEMM45BK/FE
FMM45/FFMM45BK/FF
GMM45/FGMM45BK/FG
HMM45/FHMM45BK/FH
IMM45/FIMM45BK/FI

Huddle Modular Medium

height 114, width 102, depth 76, seat height 44 (cm)

Fabric BandOrder Code
Chrome Feet
Order Code
Black Feet
BMMW/FBMMWBK/FB
CMMW/FCMMWBK/FC
DMMW/FDMMWBK/FD
EMMW/FEMMWBK/FE
FMMW/FFMMWBK/FF
GMMW/FGMMWBK/FG
HMMW/FHMMWBK/FH
IMMW/FIMMWBK/FI

Foot colour options

Chrome
Black

Follow Us